HelpdeskAndere vraag?

Geen antwoord op uw vraag gevonden? Stel uw vraag via de helpdesk. U krijgt binnen 1 werkdag een antwoord of de bevestiging dat uw vraag werd doorgezonden naar de bevoegde overheid.

Vraag indienen

Terminologie

» Wat is EEA?

» Wat zijn AEEA?

» Wat is een producent van EEA?

» Wat is een distributeur van EEA?

» Wat zijn huishoudelijke afgedankte EEA?

» Wat zijn professionele afgedankte EEA?

» Wat zijn de categorieën van EEA?

Wat is EEA?

EEA staat voor elektrische en elektronische apparatuur, en is als volgt gedefinieerd: apparaten die om naar behoren te werken, afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom.

De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie:
1° de apparatuur die noodzakelijk is voor de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, met inbegrip van wapens, munitie en oorlogsmateriaal voor specifiek militaire doeleinden;
2° de apparatuur die specifiek is ontworpen en geïnstalleerd om deel uit te maken van andere apparatuur die is uitgesloten van de aanvaardingsplicht of niet onder het toepassingsgebied van de aanvaardingplicht valt, en die haar functie alleen kan vervullen als ze deel uitmaakt van die laatst vermelde apparatuur;
3° de gloeilampen;
4° de apparatuur die is ontworpen om de ruimte ingestuurd te worden;
5° de grote, niet-verplaatsbare industriële werktuigen;
6° de grote, vaste installaties, met uitzondering van apparatuur die zich in zulke installaties bevindt, maar die niet specifiek is ontworpen en geïnstalleerd als onderdeel van zulke installaties;
7° de vervoermiddelen voor personen of goederen, uitgezonderd elektrische voertuigen op twee wielen waarvoor geen type goedkeuring is verleend;
8° de niet voor de weg bestemde mobiele machines die uitsluitend voor beroepsmatig gebruik ter beschikking zijn gesteld;
9° de apparatuur die speciaal is ontworpen en uitsluitend dient voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling en die alleen door een bedrijf aan een ander bedrijf ter beschikking wordt gesteld;
10° de medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, als die hulpmiddelen naar verwachting vóór het einde van hun levensduur infectieus zijn en niet gedesinfecteerd kunnen worden, en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.

Voor duiding wat onder de definitie van EEA valt en wat uitgezonderd is, verwijzen we naar de “Guidance Papers” van EWRN: www.ewrn.org

Wat zijn AEEA?

AEEA staat voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en is als volgt gedefinieerd: EEA die afvalstoffen vormen daaronder begrepen alle onderdelen, sub-eenheden en verbruiksmaterialen die deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt afgedankt.

Wat is een producent van EEA?

De producent van EEA is eigenlijk de eerste met een BTW nummer die een toestel op de Belgische markt brengt. De producent kan dus gewoon een invoerder van EEA zijn.

In wetgeving wordt een producent van EEA als volgt gedefinieerd: een producent is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ongeacht de gebruikte verkooptechniek, met inbegrip van verkoop op afstand overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming:

a) 

is gevestigd op het grondgebied en een product vervaardigt onder zijn eigen naam of merk, of laat een product ontwerpen of vervaardigen dat hij onder zijn naam of merk op het grondgebied verhandelt;

b)

is gevestigd op het grondgebied en een product weder verkoopt dat door andere leveranciers is geproduceerd onder zijn eigen naam of merk. Daarbij wordt de wederverkoper niet als producent van het product aangemerkt als het merkteken van de producent, vermeld in punt a), op het product zichtbaar is;

c)

is gevestigd op het grondgebied en brengt beroepsmatig een product op de markt;

d)

is gevestigd buiten het grondgebied en een product via verkoop op afstand rechtstreeks aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens op het grondgebied verkoopt.

Diegene die uitsluitend voorziet in financiering op grond van of in het kader van een financieringsovereenkomst, en die de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet draagt, wordt niet als producent van het product aangemerkt, tenzij hij ook optreedt als producent als vermeld in punt a) tot en met d);

Wat is een distributeur van EEA?

Een distributeur van EEA is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de toeleveringsketen en EEA op de markt brengt. Een distributeur van EEA kan tezelfdertijd een producent van EEA als hierboven vermeld.

Wat zijn huishoudelijke afgedankte EEA?

Indien het toestel bedoeld is om door particuliere huishoudens gebruikt te worden (ook al wordt het door een bedrijf gebruikt) het steeds als huishoudelijk AEEA gecatalogeerd wordt. Een computer of koelkast zijn altijd huishoudelijk AEEA ook al worden ze gebruikt in een bedrijf.

In de wetgeving wordt huishoudelijke afgedankte EEA als volgt gedefinieerd: Huishoudelijk AEEA is afgedankte EEA die afkomstig is van particuliere huishoudens en afgedankte EEA die afkomstig is van commerciële, industriële, institutionele en andere bronnen en die volgens de aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar is. Afval van EEA die waarschijnlijk zowel door particuliere huishoudens als door andere gebruikers dan particuliere huishoudens wordt gebruikt, wordt in elk geval als huishoudelijk afgedankte EEA beschouwd;

Dit wil zeggen dat indien het toestel bedoelt is om gebruikt te worden door particuliere huishoudens het als huishoudelijk EEA moet gecatalogeerd worden.

Wat zijn professionele afgedankte EEA?

Professionele afgedankte EEA zijn alle afgedankte EEA die niet als huishoudelijk afgedankte EEA aangemerkt kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld een koeltoog of een server.

Wat zijn de categorieën van EEA?

Volgens artikel 3.4.4.2. van VLAREMA wordt elektrische en elektronische apparatuur ingedeeld in de volgende tien categorieën:

categorie 1: de grote huishoudelijke apparaten (bijvoorbeeld: wasmachine, koelkast,…);

categorie 2: de kleine huishoudelijke apparaten (bijvoorbeeld: klok, mixer, scheertoestel,…);

categorie 3: de IT- en telecommunicatieapparatuur (bijvoorbeeld: computer, printer, scherm,…);

categorie 4:

4a) de consumentenapparatuur (bijvoorbeeld: hifi-keten, televisie, fototoestel,…)
4b) fotovoltaïsche zonnepanelen ;

categorie 5: de verlichtingsapparatuur

5a) armaturen
5b) lampen (gasontladingslampen, TL-lampen en LED-lampen);

categorie 6: het elektrisch en elektronisch gereedschap, met uitzondering van grote, niet-verplaatsbare industriële installaties (bijvoorbeeld: elektrische grasmaaier, boormachine,…);

categorie 7: het speelgoed en de ontspannings- en sportapparatuur (bijvoorbeeld: speelgoed met elektrische functie, fitness-toestellen,…);

categorie 8: de medische hulpmiddelen, met uitzondering van alle geïmplanteerde en geïnfecteerde producten (bijvoorbeeld: elektrische rolstoel, aerosol toestel,…);

categorie 9: de meet- en controle-instrumenten (bijvoorbeeld: thermometer, thermostaat,…);

10°

categorie 10: de automaten (bijvoorbeeld: broodautomaat, geldautomaat,…).

 

Vanaf 15 augustus 2018 wordt elektrische en elektronische apparatuur ingedeeld in zes categorieën. U dient hiermee rekening te houden voor de rapportering in 2020 (cijfers 2019):

1° 

categorie 1: de warmte of koude -uitwisselende apparatuur;

categorie 2: de schermen-, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm2;

categorie 3: de lampen, inclusief LED lampen;

categorie 4: de grote apparatuur met een buitenafmeting van meer dan 50 cm;

categorie 5: de kleine apparatuur met een buitenafmeting van ten hoogste 50 cm;

categorie 6: de kleine IT- en telecommunicatieapparatuur met een buitenafmeting van ten hoogste 50 cm.

Voor meer duiding welke categorie van toepassing is voor een bepaald apparaat verwijzen we naar het “guidance document” op www.ewrn.org